Zasady organizacji nauczania
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach

1. Nauczanie na odległość odbywać się będzie w czasie określonym zarządzeniem dyrektora szkoły i będzie dotyczyć oddziałów zapisanych w tym zarządzeniu.

2. Lekcje zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Office 365, ze szczególnym uwzględnieniem Teams, a ich dokumentacja będzie prowadzona w dzienniku elektronicznym Uonet+.

3. Wszyscy uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach otrzymali nieodpłatny dostęp do platformy Office 365, z której mogą korzystać tylko do celów związanych z realizacją zadań edukacyjnych.

4. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z aplikacji Office 365 w tym z Temas zgodnie z ich przeznaczeniem i w ramach ogólnie przyjętych norm społecznych i netykiety. Zabrania się uczniom tworzenia własnych grup. Nowe grupy może tworzyć jedynie administrator oraz nauczyciele.

5. Wszelkie nadużycia i niewłaściwe zachowania w przestrzeni wirtualnej podczas nauki zdalnej będą podlegały odpowiednim konsekwencjom przewidzianym w statucie szkoły. W sytuacjach rażących naruszeń, sprawy będą zgłaszane odpowiednim organom zewnętrznym.

6. W przypadku zajęć indywidualnych, zwłaszcza dla uczniów z niepełnosprawnościami dopuszczalne jest wykorzystanie innych platform pracy na odległość.

7. Nauczanie na odległość realizowane będzie wg aktualnie obowiązującego planu zajęć. Plan ten w miarę możliwości będzie uwzględniał równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich używania, ograniczenia wynikające ze specyfikacji zajęć. Dopuszczalne jest modyfikowanie planu przez dyrekcję szkoły na czas nauki zdalnej.

8. Nauczanie zdalne będzie realizowane w formie bezpośrednich zajęć online z nauczycielami oraz zajęć, w ramach których uczniowie będą samodzielnie pracować na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczycieli. Informacje o poszczególnych rodzajach zajęć będą umieszczane w harmonogramie publikowanym na stronie internetowej szkoły.

9. Nauczyciel, realizując zajęcia na odległość, systematycznie przekazuje uczniom tematy lekcji, zakres materiału do realizacji oraz źródła, z jakich uczeń i rodzic mogą skorzystać podczas pracy w domu.

10. Bezpośrednie zajęcia online trwają nie krócej niż 30 minut. Pozostały czas lekcji może być przeznaczony na konsultacje z uczniami, sprawy techniczne np: logowanie się na platformę, nawiązywanie połączenia, wylogowywanie się itp. Zajęcia rozpoczyna i kończy zawsze nauczyciel.

11. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach oraz do zapoznania się z udostępnianymi materiałami i wykonania określonych przez nauczycieli zadań, ćwiczeń itd.

12. Podczas zajęć zdalnych sprawdzana będzie obecność uczniów i odnotowywana w dzienniku elektronicznym.

13. W przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia na zajęciach zdalnych, rodzic może usprawiedliwić tą nieobecność.

14. Praca zdalna uczniów i ich aktywność będą monitorowane, weryfikowane i oceniane przez nauczycieli na zasadach określonych w statucie szkoły oraz w przedmiotowych systemach oceniania. Oceny będą wpisywane do e-dziennika.

15. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

16. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców lub uczniów powracających z zagranicy prowadzą je w formie online i publikują materiały do realizacji przez uczniów.

17. Konsultacje dla rodziców będą prowadzone w razie potrzeb, poprzez e-dziennik, a dla uczniów poprzez Teams.

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Programy i projekty

cybernauci

program rozowju czytelnictwa

program dla szkol

Gościmy

Odwiedza nas 360 gości oraz 0 użytkowników.

E-dziennik

baner vulcan 1baner vulcan 2

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com